Пријем писмена и издавање уверења


Пријем писмена

Пријем писмена врши се у одсеку писарнице Прекршајног суда у Бечеју сваког радног дана од 7.30 часова до 15.30 часова.
Пријем писмена врши референт експедиције. Приликом пријема писмена службеник је дужан да на примерак поднеска странке стави пријемни штамбиљ.

 021 6912-463 локал 18

Издавање уверења

Захтеви за уверења да физичка лица, правна лица и одговорна лица у правном лицу нису прекршајно кажњавана или да им није изречена заштитна мера забране вршења одређених делатности, као и захтеви за потврде да су измирене све обавезе према Прекршајном суду у Бечеју, предају се на писарници суда сваког радног дана у времену од 08.00 до 15.00 часова.
Захтеви се предају у слободној или електронској форми али обавезно морају да садрже за правна лица пуни назив, седиште, ПИБ и МБ, а за физичка лица адресу становања и ЈМБГ. Уверења и потврде издају се наредног дана од дана подношења захтева у времену од 12.00 до 15.00 часова.

Образац захтева за издавање потврде о некажњавању за физичка лица

Преузмите документ


Образац захтева за издавање потврде о некажњавању за правна лица

Преузмите документ


Образац захтева за препис списа и фотокопирање

Преузмите документ


Образац захтева за разгледање списа

Преузмите документ


Образац притужбе / ургенције

Преузмите документ


Жалба против одлуке органа власти којом је одбијен или одбачен захтев за приступ информацији од јавног значаја

Преузмите документ


Такса за издавање уверења и потврде износи 190 динара и плаћа се судским таксеним маркама.

АКО СЕ УВЕРЕЊЕ ИЗДАЈЕ У ДВА ИЛИ ВИШЕ ПРИМЕРAКА. ЗА ДРУГИ И СВАКИ ДАЉИ ПРИМЕРАК ПЛАЋА СЕ ПОЛОВИНА ГОРЕ НАВЕДЕНЕ ТАКСЕ.

 021 6912-463 локал 18