Судска управа Прекршајног суда у Бечеју


Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти.
Пословима судске управе обезбеђују се услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.
Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом и Судским пословником.

Судску управу Прекршајног суда у Бечеју чине:

• Председник суда, Снежана Башић


Председник руководи судском управом. Поједине послове судске управе председник може поверити заменику председника.

За заменике председника суда одређене су судије Тања Колунџија, Даниела Малешев и Тијана Каприш које замењују председника суда у случају спречености или одсутности.


• Секретар суда, Слађана Кременовић


Помаже председнику суда у пословима судске управе.


• Судијски помоћник, Тамара Перишић


Помаже председнику суда у пословима судске управе.